Varsity Golf falls to Ninety Six 173 – 178

178 - 173